Email This Print This  > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

   
2559
2560
ผลการดำเนินงาน
รายได้หลัก (ล้านบาท) 482.04 448.12
รายได้รวม (ล้านบาท) 486.04 454.54
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท) 78.07 31.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (57.63) (90.99)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น * (บาทต่อหุ้น) (0.13) (0.18)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ร้อยละ) 16.19 7.13
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (11.86) (20.02)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (52.99) (515.72)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (5.96) (12.40)
       
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 967.70 733.59
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 858.95 715.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 108.75 17.64
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น * (บาทต่อหุ้น) 0.22 0.04

* มูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น 503,384,438 หุ้น