Email This Print This  > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > Investor Kits

Investor Kits

ปี รายงานประจำปี ฟอร์ม 56-1 งบการเงิน MD & A ทั้งหมด

2561


2560

2560

2560


2559

2559
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.
 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมคือวันที่ 1ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป เป็นวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงได้จัดทำขึ้นตามวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครั้งแรกโดยเป็นงบการเงิน สำหรับรอบระยะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557