Email This Print This  > ข้อมูลบริษัท > ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย โดยนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมาย หลักในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธ์นำถ่านหินดังกล่าวมาทำการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมี คุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วม ประมูลขายถ่านหินให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่มีการประมูลจัดซื้อถ่านหินอีกด้วย