Email This Print This  > ข้อมูลบริษัท > ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) ก่อตั้งโดยบริษัทยูนิคแก๊สแอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UGP) และ นายสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ และจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ เนื่องจากผู้บริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมถ่านหิน

เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำและมีปริมาณสำรองมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติประกอบกับประสบการณ์ของผู้บริหารในอุตสาหกรรมพลังงานที่ผ่านมาทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

บริษัทฯได้พัฒนาระบบการขายตรงโดยติดต่อกับลูกค้าโดยตรงไม่ผ่านผู้แทนจำหน่ายจึงทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงและช่วยทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยประสบการณ์และทีมวิศวกรต่างๆที่เชี่ยวชาญด้านเชื้อเพลิง

บริษัทฯดำเนินงานตามจุดมุ่งหมายดังนี้

  • เลือกสรรถ่านหินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในราคายุติธรรม
  • สร้างเงินปันผลตอบแทนคืนสู่ผู้ถือหุ้นทุกปีโดยการขยายตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10%ต่อปี
  • มุ่งมั่นเพื่อความเป็นหนึ่งของผู้นำทางการตลาดด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน
  • มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้ถ่านหินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินในการผลิตไอน้ำและความร้อน การใช้ถ่านหินของประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำหรือความร้อน ยังมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น น้ำมันเตา , LPG และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายตลาดทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินชั้นนำของประเทศทั้งทางด้านคุณภาพของถ่านหินและบริการจัดส่งรวดเร็ว อีกทั้งมีแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ถ่านหิน และให้ความสะดวกกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานมีความสามารถเพิ่มขึ้น รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ยังผลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความภาคภูมิใจ และมั่นใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีผลกำไรดีและมีความมั่นคงตลอดไป